ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання юридичних послуг

Даний публічний договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) Приватного підприємства «Шлях до мрії. О.К.», (далі Виконавець) будь-якій юридичній або фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) укласти Договір про надання юридичних послуг при оформленні документів (далі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічний договір – це правочин  про надання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування (прийняття) Замовником.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій юридичній чи фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчать про прийняття ним публічної оферти.

 1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦЕПТ

2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування даної публічної оферти є оформлення замовлення на інтернет сайтах Виконавця та/або внесення Замовником плати за послуги Виконавця.

2.2. Договір вважається укладеним Сторонами без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати за замовлені послуги з обов’язковим повідомленням Виконавця про здійснення оплати та, за вимогою Виконавця, наданням підтвердження здійснення оплати. Укладений Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаного Сторонами.

2.3. З моменту укладення Договору, передбаченого п.п. 2.2. Замовник надає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах згідно тарифів надання послуг Виконавця, які існують на момент укладення Договору. Всі умови Договору, викладені в Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе надання юридичних послуг при оформленні документів.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Якісно і в повному обсязі надати Послуги, оплачені Замовником.

4.1.2. Дотримуватися строків надання Послуг, оплачених Замовником.

4.1.3. Повідомити Замовника про зміни терміну виконання Договору у випадках, передбачених розділом 9 Договору.

4.1.4. Отримати згоду Замовника на зміну Послуги згідно п.9.5. Договору.

4.1.5. Вважати інформацію, що надається Замовником, конфіденційною.

4.1.6. Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.

4.2. Права Виконавця:

4.2.1. Обробляти персональні дані Замовника, отримані в результаті укладення Договору, а також вносити їх до власної бази персональних даних в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних”.

4.2.2. Вносити зміни до цього Договору та/або Тарифів, шляхом публікації їх нової редакції на сайтах:

https://resultlawcompany.com.ua/

https://kovallegalgroup.com.ua

http://www.viaestvita.kiev.ua/

4.2.3. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Замовнику послуг та отриманням платежів за Договором, без погодження таких дій з Замовником.

4.2.4. Відмовитись від цього Договору без покладення на Виконавця відповідальності за невиконання/неналежне виконання Договору у разі, якщо рішенням органів державної влади або їх уповноважених осіб Замовнику буде відмовлено в можливості оформлення та видачі документів з причин, передбачених чинним законодавством, а також у разі виявлення розбіжностей (невідповідностей, неправдивих даних) у відомостях та/або документах, наданих Замовником. При цьому Виконавець залишає за собою право утримати  вартість своїх послуг у разі, якщо відмова в оформленні була надана в результаті неправомірних дій Замовника та/або надання неправдивих відомостей чи документів.

4.3. Права Замовника:

4.3.1. Отримати замовлену послугу в повному обсязі та в терміни передбачені Договором.

4.4. Обов’язки Замовника:

4.4.1. Оплатити послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, що погоджені Замовником та Виконавцем.

4.4.2. Своєчасно і в повному обсязі доводити до відома Виконавця інформацію щодо замовлення, яке доручено Виконавцю, зокрема бажані терміни надання послуг.

4.4.3. При отриманні виготовлених в рамках наданої Послуги документів, перевірити правильність всіх особистих даних, а також не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання документів, повідомити про помилку, виявлену в документах. У разі невиконання Замовником даного зобов’язання Виконавець залишає за собою право вимагати додаткову оплату витрат Виконавця на повторне оформлення документів.

4.4.4. Надати оригінали всіх документів, необхідних для виконання Компанією Послуг.

4.4.5. У разі зміни норм чинного законодавства України чи інструкцій органів та установ щодо переліку необхідних документів для оформлення послуг (и), передбачених Договором, Виконавець має право вимагати додаткові документи в процесі реалізації Послуги. Ненадання таких документів вважається порушенням умов Договору.

4.4.6. Повідомити Виконавця про зміну особистої інформації (номер телефону, реєстрації місця проживання і т.д.).

4.4.7. З’явитись в термінал реалізації послуги в дату і час, погоджений з Виконавцем (у разі необхідності обов’язкової присутності Замовника при подачі/отриманні документів).

4.4.8.  Належним чином оформити і видати довіреність уповноваженим Виконавцем особам.                                                                                                                                                                                

4.4.9. Негайно інформувати за  допомогою телефонного зв’язку Виконавця про всі документи та відомі обставини, які можуть мати суттєве значення для прийняття та виконання Виконавцем доручення відповідно до цього Договору  з подальшою їх доставкою в офіс Виконавця.

4.4.10. Інформувати Виконавця, чи не зв’язаний Замовник не розірваною угодою з іншою компанією (адвокатом, юристом, юридичною фірмою та т.п.).

 1. СТРОКИ

5.1. Строки надання юридичних послуг при оформленні документів за Договором, вказані на сайтах Виконавця і залежать від оплати, виконаної Замовником. Строк надання юридичної послуги може бути змінено Виконавцем за наявності об’єктивних причин та за умови належного повідомлення Замовника.

5.2. Всі строки в даному Договорі обраховуються в робочих днях. У випадку, якщо строки надання Послуги чи її частини обраховуються в календарних днях (місяцях), про це обов’язково робиться застереження.

5.3. Перебіг строків надання Послуги починається з моменту надання Замовником всіх необхідних для реалізації Послуги документів та даних.

5.5. У випадку недотримання строку виконання Послуг(и)  у зв’язку з невиконанням Виконавцем умов договору, проводиться перерахунок по оплаті відповідно до фактичного строку виконання послуги, дотримуючись градації цін на відповідну послугу.

5.6. Виконавець має право продовжити строк надання Послуги за Договором в разі невиконання Замовником умов Договору чи вказівок спеціалістів без перерахування вартості Послуги.

5.7. Не вважається порушенням умов Договору, порушення Виконавцем строку надання Послуги (частини Послуги), у зв’язку з нез’явленням Замовника в узгоджений з Виконавцем час до державних органів та установ в разі, якщо реалізація Послуги (її частини) потребує особистої присутності Замовника в таких органах та установах. В такому випадку строк виконання послуги обчислюється з моменту виконання Замовником обов’язку особистої присутності в державних органах та установах.

5.8. У разі замовлення кількох послуг або якщо послуга складається з декількох етапів – загальний строк виконання послуг(и) – це сума всіх строків надання відповідних послуг, якщо інше не передбачено умовами Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг визначається за нормами та розцінками Виконавця, а також за домовленістю сторін та погоджується з Замовником через e-mail або під час прийняття замовлення.

6.2. Надання Виконавцем послуг здійснюється за попередньою оплатою. Виконавець приступає до виконання послуг тільки після внесення 100% вартості послуг.

6.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця. Оплата може бути зроблена Замовником у будь-якому відділенні банку на рахунок виконавця. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний вказати в платіжному документі номер рахунку, отриманого від Виконавця. Виконавець може не надавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі Замовником не вказано номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

6.4. При безготівковому розрахунку факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а строк надання послуг розпочатим після надходження відомостей з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця та/або повідомлення Виконавця про здійснення оплати та надання належним чином оформленого платіжного документа.

6.5. При достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника, Виконавець залишає за собою право утримати повну вартість послуги, що була оплачена Замовником, у випадку, якщо послуга вже запущена в реалізацію( підготовка документів до запуску послуги, налагодення ліній реалізації послуги). Або, на розгляд Виконавця, надати Замовнику можливість застосувати пункт 5.5. договору про перерахунок строків виконання послуги.

6.6. У разі невиконання чи неналежного виконання Замовником свого обов’язку, передбаченого п. 4.4.7 Договору, Замовник зобов’язується додатково оплатити 500 грн. за кожний наступний виїзд працівника Виконавця для реалізації послуги.

6.7.При достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника, Виконавець залишає за собою право утримати повну вартість послуги, що була оплачена Замовником, у випадку, якщо послуга вже запущена в реалізацію. Або, на розгляд Виконавця, утримати витрати згідно пункту 7.3.  Договору та 20 % від суми незавершених(ої) послуг(и).

6.8. При достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника, у випадку, якщо реалізацію послуги не було почато, Виконавець має право утримати 20% від загальної суми договору.

6.9. Послуга вважається запущеною в реалізацію, якщо було здійснено підготовку документів до запуску послуги та налагодження ліній реалізації послуги, при цьому Виконавець має право не розголошувати Замовнику всі деталі по запуску в реалізацію послуги.

6.10. У випадку необхідності, повернення коштів клієнту (перерахунок по послузі (п.5.5.) або згідно п.6.7. та п.6.8. Договору) є можливим на наступний робочий день з моменту виявлення даної необхідності.

6.11. У випадку ініціативи Замовника до зміни послуги, на будь-якому етапі її реалізації, Виконавець залишає за собою право на утримання 20% вартості від послуги, що є дорожчою в заміні.   

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.                          

7.3. Виконавець несе матеріальну відповідальність за невиконання зобов’язань перед Замовником у межах вартості Послуг, що надаються Виконавцем за даним Договором з вирахуванням витрат, понесених Виконавцем на виконання Послуги, при цьому Виконавець має право не розголошувати Замовнику цільове призначення даних витрат.  

7.4. Виконавець не несе відповідальність за моральну шкоду.

7.5. При наданні Замовником недостовірної інформації, даних чи документів, які перешкоджають виконанню Виконавцем своїх зобов’язань за даним Договором, Виконавець має право відмовити у виконанні Договору Замовнику та утримати повну вартість Послуги за Договором.

 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, які виникають у процесі роботи за даним Договором, вирішуються шляхом переговорів. Усі спори, які не вдалося вирішити шляхом переговорів, вирішуються згідно чинного законодавства України.

8.2. Виконавець приймає до розгляду претензії Замовника тільки при наявності Договору та документів, що свідчать про факт ненадання або надання неякісних послуг.

8.3. При розгляді спорів та суперечок, як докази, Замовник та Виконавець вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом.

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ ТА НЕПЕРЕБОРНА СИЛА

9.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. Такими обставинами Сторони вважають, зокрема:

9.1.1.виняткові погодні умови і стихійні лиха, катастрофи та аварії техногенного характеру.

9.2. Обставини, які унеможливлюють виконання послуг:

9.2.1.непередбачувані дії/бездіяльність сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору;.

9.2.2. рішення та акти органів державної влади та місцевого самоврядування, що унеможливлює повністю чи частково виконання зобов’язань за Договором, а також ліквідація, тимчасове припинення діяльності відповідних органів державної влади, їх територіальних органів та органів місцевого самоврядування;

9.2.3. збої та оновлення баз даних, перебої в роботі державних електронних реєстрів, систем та обладнання, що забезпечує функціонування державних органів; тривале кодування імені та прізвища клієнта у зв’язку з відсутністю інформації в наявних Всеукраїнських довідниках.

9.3. В разі настання форс-мажорних та непередбачуваних обставин Виконавець має право змінити строк надання Послуги за Договором в односторонньому порядку.

9.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання Договору, якщо таке невиконання/неналежне виконання відбулося внаслідок настання форс-мажорних обставин або непереборної сили.

9.5. Виконавець має право за згодою Замовника змінити Послугу (її обсяг, характер, місце надання та ін.) у разі настання форс-мажорних обставин та непереборної сили. В разі ненадання Замовником згоди на зміну Послуги, даний договір достроково розривається з урахуванням положень п. 6.7. Договору.

 1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. При використанні Замовником інтернет сервісів сайтів Виконавця здійснюється збір і обробка персональних даних Замовника, зокрема даних, що надаються Замовником при заповненні онлайн-форм, надсиланні документів та даних, які отримуються в процесі користування сервісом; файли cookie; ір-адреси; параметри та налаштування інтернет-браузерів.

10.2. Здійснюючи акцепт даного Договору замовник надає свою згоду на обробку Виконавцем своїх персональних даних, згідно Закону України про “Захист персональних даних”.

10.3. Виконавець використовує дані Замовника для надання юридичних послуг. Виконавець, крім того, має право використовувати персональні дані Замовника для цілей ведення бухгалтерського обліку, виставлення рахунків та аудиту, адміністративних і юридичних цілей, статистичного та маркетингового аналізу, а також для забезпечення зв’язку в процесі надання послуг без отримання додаткової згоди від Замовника.

10.4. Замовник володіє всіма правами, передбаченими чинним законодавством України, міжнародно-правовими договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, зокрема, тими, що передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

10.5. Виконавець здійснює дії щодо використання персональних даних Замовника, що включає будь-які дії Виконавця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними для виконання даного Договору.

10.6. Виконавець має право накопичувати персональні дані Замовника, що передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.

10.7. Виконавець забезпечує зберігання персональних даних Замовника, забезпечує їх цілісність та відповідний режим доступу до них.

 1. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

                           Компанія
Приватне підприємство «Шлях до мрії. О.К.»
Ліцензія на турагентську діяльність ДТАУ
Серія АВ 538009 від 05.05.2010
Юридична адреса: Україна, 02225, м. Київ
вул. Лісківська, 20, оф. 79
Фактична адреса: Україна, 01133, м. Київ
вул. Ковпака 17, оф.3-4
тел: +38 (044)33-128-85
e-mail: callcenter.via.klg@gmail.com
р/р: 26000052723181 ПриватБанк м. Київ
МФО 300711
ЄРДПОУ: 36940662